Welcome to Progress Intertech Co.,Ltd.

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2539 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่มิเตอร์ จากการไฟฟ้านครหลวงไปยังตู้ไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำและตู้ย่อยต่างๆ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบไฟฟ้าจ่ายเครื่องจักรกล, ระบบปรับอากาศ, ระบบคอนโทรล สำหรับอาคาร, ชุมสายโทรคมนาคม, ห้องคอมพิวเตอร์และโรงงานอุตสาหกรรม และโซลาร์เซลล์ solar cell งานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ